Zgłaszanie uczestnictwa i referatów

 

Wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa i nadsyłania referatów.

  • Uczestników prosimy o rejestrowanie w zakładce „Rejestracja”

  • Referaty na konferencję można zgłaszać jako referaty tylko do prezentacji w czasie trwania obrad lub do jednoczesnego wygłoszenia oraz druku.

  • Streszczenia w języku polskim lub angielskim, o objętości nie przekraczającej 1 strony formatu A4, czcionką Times New Roman 10, interlinią 1,5, prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną w terminie do 29 stycznia 2017.

  • Pełny tekst referatu należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 28 lutego 2017.

  • Artykuły zrecenzowane i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do druku znajdą się w punktowanych czasopismach naukowych z listy MNiSW, wydawanych w języku polskim lub angielskim:

– „Studia Geotechnica et Mechanica” – 12 punktów. Czasopismo na Liście Filadelfijskiej, indeksowane w bazie Web of Science. – http://www.sgem.pwr.edu.pl/

–  „Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics” – 14 punktów  – https://www.degruyter.com/view/j/heem

– „Gospodarka Wodna” – 9 pkt. –  http://gospodarkawodna.net/

  • Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej wybranego czasopisma. Zalecana objętość artykułu: do 16 stron A4.
  • Po przesłaniu streszczenia i referatu, Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatorów o zakwalifikowaniu referatu do publikacji i wygłoszenia w czasie obrad konferencji.
  • Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego oraz wniesienie w terminie opłaty konferencyjnej.
  • Streszczenia i pełne teksty referatów prosimy o przesyłanie na adres:

kntph@pwr.edu.pl