1. Transport wodny śródlądowy
 • obiekty infrastruktury transportu śródlądowego – projektowanie i wykonawstwo
 • śródlądowe drogi wodne – eksploatacja, projektowanie
 • czynniki warunkujące rozwój żeglugi sródlądowej
 1. Modelowanie i nowoczesne techniki informatyczne w hydrotechnice
 • Modelowanie fizyczne, techniki pomiarów laboratoryjnych i terenowych
 • Modelowanie numeryczne 2D i 3D
 • Modele hydrologiczne, hydrogeologiczne, interakcje wód powierzchniowych i podziemnych
 • Bazy danych oraz Systemy Informacji Geograficznej w gospodarce wodnej
 • Systemy wspomagania decyzji
 1. Ochrona przeciwpowodziowa
 • Ochrona przeciwpowodziowa w aspekcie zmian klimatycznych
 • Zarządzanie powodzią (systemy ostrzeżeń, gospodarowanie terenami zagrożonymi powodzią, reagowanie na powódź, usuwanie szkód powodziowych)
 • Ocena zagrożenia powodziowego i oddziaływania powodzi na środowisko
 • Metody probabilistyczne i analiza ryzyka
 • Metody ograniczania skutków powodzi
 • Awarie obiektów hydrotechnicznych
 1. Projektowanie i rehabilitacja obiektów hydrotechnicznych
 • Innowacyjne metody i materiały budowlane
 • Stan techniczny, bezpieczeństwo i niezawodność pracy budowli
 • Technologie renowacji budowli hydrotechnicznych
 • Planowanie i projektowanie obiektów hydrotechnicznych
 • Aspekty środowiskowe w projektowaniu i eksploatacji budowli hydrotechnicznych
 1. Zastosowanie interdyscyplinarnych badań naukowych i rozwiązań technicznych w hydrotechnice
 • Zastosowania geoinżynierii w hydrotechnice
 • Modelowanie statystyczne zmian klimatycznych w aspekcie rozwiązywania złożonych zagadnień hydrotechnicznych

 

Referaty i publikacje
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. Pwr
e-mail: stanislaw.kostecki@pwr.edu.pl
tel. 71  320 23 40
dr Ewa Koszela-Marek
e-mail:  e.koszela-marek@pwr.edu.pl
tel. 71  320 23 40

Sprawy organizacyjne:
dr Joanna Stróżyk,
j.strozyk@pwr.edu.pl
tel. 71 320 31 94
dr Dorota Dybkowska – Stefek
d.dybkowska-stefek@port.szczecin.pl
tel.91 430 88 95

Adres do korespondencji:
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław