Tematyka konferencji

 

1. Modelowanie i nowoczesne techniki informatyczne w hydrotechnice

 • Modelowanie fizyczne, techniki pomiarów laboratoryjnych i terenowych
 • Modelowanie numeryczne 2D i 3D
 • Modele hydrologiczne, hydrogeologiczne, interakcje wód powierzchniowych i podziemnych
 • Bazy danych oraz Systemy Informacji Geograficznej w gospodarce wodnej
 • Systemy wspomagania decyzji

2. Ochrona przeciwpowodziowa

 • Ochrona przeciwpowodziowa w aspekcie zmian klimatycznych
 • Zarządzanie powodzią (systemy ostrzeżeń, gospodarowanie terenami zagrożonymi powodzią, reagowanie na powódź, usuwanie szkód powodziowych)
 • Ocena zagrożenia powodziowego i oddziaływania powodzi na środowisko
 • Metody probabilistyczne i analiza ryzyka
 • Metody ograniczania skutków powodzi
 • Awarie obiektów hydrotechnicznych

3. Projektowanie i rehabilitacja obiektów hydrotechnicznych

 • Innowacyjne metody i materiały budowlane
 • Stan techniczny, bezpieczeństwo i niezawodność pracy budowli
 • Technologie renowacji budowli hydrotechnicznych
 • Planowanie i projektowanie obiektów hydrotechnicznych
 • Aspekty środowiskowe w projektowaniu i eksploatacji budowli hydrotechnicznych

4. Zastosowanie interdyscyplinarnych badań naukowych i rozwiązań technicznych w hydrotechnice

 • Zastosowania geoinżynierii w hydrotechnice
 • Modelowanie statystyczne zmian klimatycznych w aspekcie rozwiązywania złożonych zagadnień hydrotechnicznych

5. Rozwój i innowacyjne rozwiązania w żegludze śródlądowej